Аукцион 31
18.11.20
רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים, Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

סט - שם הגדולים ב' חלקים וועד חכמים, ליוורנו, תקנ"ו - תקנ"ח - מהדורה חשובה שהדפיס החיד"א בחייו - ...

Продан за: $2 000
Стартовая цена:
$ 2 000
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

סט - שם הגדולים ב' חלקים וועד חכמים, ליוורנו, תקנ"ו - תקנ"ח - מהדורה חשובה שהדפיס החיד"א בחייו - עותק הרב הגדול ר' שמואל העליר - כריכות עור מפוארות.
שם הגדולים, ספרו הבביליוגרפי הנודע של החיד"א עם הרבה הוספות חדשות. המהדורה השנייה החשובה והמתוקנת שהדפיס החיד"א בחייו, מהדורה זו למעשה חשובה יותר מהמהדורה הראשונה, ספרי החיד"א שהדפיס בחייו, הינם מבוקשים.
המהדורה המתוקנת שלפנינו אותה ערך וסידר החיד"א בעצמו, כוללת שלושה ספרים:

'שם הגדולים' חלק א' תקנ"ח 1798 במהדורה מחודשת ובו רשימת חכמי ישראל מסודרים לפי סדר ה-א'ב', כולל ערכים רבים שאינם מופיעים במהדורה הקודמת, עם ספר 'חסדי אבות-ראשי אבות' על מסכת אבות, אף הוא במהדורה מתוקנת, כאשר פירוש 'ראשי אבות' נדפס כאן לראשונה והחיד"א הוסיף סימן בצורת כף יד לפני כל אחת מן ההוספות המופיעות כאן לראשונה.

'שם הגדולים' חלק ב' תקנ"ט 1799 כולל ערכים רבים על חיבורי ספרים שאינם מופיעים במהדורה הקודמת, עם ספר פאת הראש קונטריס שני והוא השמטות לספר 'ראש דוד' 'לדוד אמת' 'שמחת הרגל'.

ספר 'ועד לחכמים' תקנ"ו 1796 - מהדורא ראשונה - השלמה ל"שם הגדולים" כולל "טוב רואי" ובו רשימת ספריהם של גדולי ישראל, לפי אותו הסדר; ספר 'חסדי אבות-ראשי אבות' על מסכת אבות, אף הוא במהדורה מתוקנת, כאשר פירוש 'ראשי אבות' נדפס כאן לראשונה והחיד"א הוסיף סימן בצורת כף יד לפני כל אחת מן ההוספות המופיעות כאן לראשונה.

 [2], קמד דף: (1) קד דף:  נב, עב דף, 3 כרכים עם כריכות עור מפוארות חדשות, מצב טוב, שיקומים מקצועיים לאורך הספר כולל סתימת נקבי עש, נקבי עש בודדים, מספר דפים שהושלמו מעותק אחר.

עותק בחתימת הרב הגדול רבי שמואל העליר מצפת.

הרב שמואל העליר [תק"ס–תרמ"ד], רבה ומנהיגה של הקהילה האשכנזית בצפת במשך למעלה מארבעים שנה. סבו, הרב אברהם פרץ, היה אחד ממקורבי החוזה מלובלין ועובדה זו זימנה גם לנכדו מפגשים עם החוזה. האגדה החסידית מספרת כי בליל הסדר הסב הילד שמואל על הרצפה למרגלותיו של החוזה, וכאשר אמר החוזה מלובלין את הפסוק "ובמורא גדול זו גילוי שכינה" הגיע החוזה להתפשטות הגשמיות, כל החסידים הבוגרים עצמו את עיניהם מעצמת היראה, אך הילד שמואל פקח את עיניו וראה את כל גופו של החוזה כאילו הוא שקוף וכל האיברים הפנימיים נראים דרך העור, והפטירו החסידים שמאז נהיה רבי שמואל למומחה ברפואה, כידוע שערביי הגליל היו באים אליו עם ילדיהם החולים שירשום להם מרשמים-'רצפטים' לרקיחת רפואות.
משפחת העליר השתייכה לקהילות החסידים. המשפחה נמנתה על העילית הלמדנית של מזרח אירופה, ובהגיעם לארץ השתלבה המשפחה בחיי הקהילה הצפתית, והייתה לחלק מהנהגתה. רבי שמואל העליר היה ילד בבואו לצפת. בבגרותו, הצטרף רבי שמואל, גם הוא כאבותיו לחוגי ההנהגה ותפס מקום מרכזי ביותר בהנהגת הקהילה היהודית בצפת. תחילה, כמקורב לרבו רבי אברהם דב מאוורוטש, ולאחר פטירתו בשנת 1840, היה רבי שמואל העליר לאב"ד ולדמות המובילה בהנהגת היישוב עד לפטירתו. מעגלי חייו ופעליו שזורים בהווי החסידי, המזרח-אירופאי, ממנו הגיע. נכדו היה האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל.
   
חתימת בעלות של הרב חיים יוסף דוד אלישר.