Аукцион 1 Kodesh Books, Rabanical letters, manuscripts and more
30.8.17 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 Mazor 6 Jerusalem (near Jaffa 153)
To download in pdf format press here
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

Responsa from Mahra”M Ziskind- Hemburg, 1716- First Edition- Antique Signatures

Продан за: $100
Стартовая цена:
$ 100
Эстимейт:
$150 - $180
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: Только на комиссию
теги: Книги


שאלות ותשובות מהר"מ זיסקינד רוטנברג. עם תשובות מבנו רבי משה רוטנברג.


המבורג, תע"ו, מהדורה ראשונה. בשער הובלטה המילה "אמשטרדם".

בספר גם חמש תשובות מאת חכמי הדור: רבי דוד מלידא. רבי שמואל קאיידנבר. רבי מרדכי כהנא ממאהילב. רבי אברהם ברודא מפראג. ורבי משה יוזפא כץ. בספר הסכמות רבי אברהם ברודא, ה"כנסת יחזקאל" ורבי יחיאל מיכל מברלין.

בספר חתימות "הק' יהודא בר"מ וויניקא". חתימה "הקטן יצחק בן כ"ה מאיר הכהן". הקדשה מאת "יצחק שמי.." לאביו.

[5], ע דף. 19 ס"מ.

כריכה קדמית חסרה. כריכה אחורית מקורית מעור. דפים מנותקים. הספר במצב טוב. נקבים זעירים.