1.5.18 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля

Аукцион закончен

ЛОТ 5:

לוט 6 ספרים לה"חפץ חיים" זצ"ל.

Продан за: $130
Стартовая цена:
$ 60
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее
НДС: Только на комиссию
теги: Книги

1.  ספר נדחי ישראל  1897 ווארשא: בו יבואר כמה וכמה ענינים מעקרי הדת הלכות מאו"ח ויו"ד  ע"י ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן איבער גיזעצט אין פראסט יידיש .: דפוס א. בוימריטטער  
  הערות: יידיש מתחת לעברית.  
דפוס סטראוטיפי עם הפרט של ההוצאה המקורית: תרנ"ד.
שם הדפוס באותיות קיריליות. תיאור: קמח, ; 23 ס"מ.. דף שער מודבק, נייר שרוף.

2.ספר ליקוטי הלכות : בו נאסף מסקנת הסוגיות להלכה ע"פ פסקי הרמב"ם  ובשולי היריעה כתבתי מאמר בשם זבח תודה גם הצגנו בסוף כל דף כל הדינים היוצאים מדף זה ובשם תורת הקדשים יקרא  ע"י ישראל מאיר ב"ר ארי' זאב הכהן. ווארשא פיעטרקוב :   
הערות :
[א]. זבחים. כל ה'ש'ו'נ'ה' ה'ל'כ'ו'ת ב'כ'ל' י'ו'ם' מ'ו'ב'ט'ח' שהוא' ב'ן' עוה'"ב' [תר"ס] 1899. ב, [1], ג, עד ד'.  
[ב]. מנחות. ה'ע'ו'ס'ק'י'ן' ב'ה'ל'כ'ו'ת ע'ב'ו'ד'ה' כ'אל'ו' נ'ב'נ'ה' ה'מ'קד'ש [תרס"ג] 1903. נג ד'.
[ד]. תמיד, תמורה, מעילה, פיעטרקוב. דפוס מ. צעדערבוים. ה'ע'וס'ק'י'ן' בה'ל'כ'ו'ת ע'ב'ו'ד'ה' כ'אל'ו' נ'ב'נ'ה' ה'מ'קד'ש בימי'ה'ם [תר"ע] 1909. טז, יח, טז', דף.  
 ; 25 ס"מ.. 2 דפי שער, מצב כללי טוב מאד.

3. ספר טהרת ישראל [תר"ף ‬1920, בערך]. : גודל השכר לנשים הנוהגות ליזהר בעניני הטבילה גם דינים נחוצים בענינים אלו אויף עברי טייטש .מחבר: כהן, ישראל מאיר, 1838-1933  
הערות:     מקום הוצאה ‬ ‫ [ווארשא?] ‬ 
חסר שם מדפיס ‬ ‫ 
‬ד"ס של פיעטרקוב, תרס"ד. ‬
תיאור: 45 ע' ; 24 ס"מ.. שפה: יידיש;עברית

4. ספר טהרת ישראל  תרס"ד פיעטרקוב: בו יבואר גודל השכר לנשים הנוהגות להיזהר בעניני הטבילה גם  דינים נחוצים בענינים אלו און בכדי אלע זאלין פארשטיין האבען מיר דאס מעתיק גיווען אויף עברי טייטש ממני ישראל מאיר ב"ר ארי' זאב הכהן מעיר ראדין. פיעטרקוב : דפוס מ' צעדערבוים  
הערות: בעברית ויידיש זו למטה מזו.  
תיאור: 45 ע' ; 23 ס"מ.. 

5. ספר גדר עולם 1930 ווארשא: בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות גם  לקוטים מהלכות נדה  אונ בכדי אלע זאלין פאר-שטיין האבין מיר עס מעתיק גיווען אויף עברי-דייטש . מוציא לאור: ווארשא : דפוס G. PIMENT  
הערות: עברית ויידיש תרגום מתחת למקור.  
תיאור: כג ד' ; 23 ס"מ.. 

6. מאמר צפית לישועה  תרפ"ט : (ובו שלושה פרקים) מחבר: כהן, ישראל מאיר, 1838-1933 
כהן, אהרן בן יוסף, 1865-1936  מוציא לאור: תל אביב : דפוס קופשטיק  
הערות: 4 הע' האחרונים הם: "מאמר התוכחה" מאת אהרן הכהן.  
תיאור: 10, 4 ע' ; 8.. 

סה"כ 6 ספרים, מצב כללי טוב מאד.