Аукцион 013 Online Auction – Judaica: Books, Manuscripts, Letters, Objects
7.5.18
Израиля
 8 Ramban St, Jerusalem.
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

Vellum Esther Scroll – 11 Lines – 20th Century

Продан за: $260
Стартовая цена:
$ 100
Комиссия аукционного дома: 25%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

Vellum Esther Scroll – 11 Lines – 20th Century
מגילת אסתר כתובה על קלף משוח, בכתיבת י"א שורות, כתב אשכנזי נאה. [המאה ה-20].
עיטורי תגים במקומות בודדים.
לפי דעת הגר"א מווילנא והחתם סופר, יש לכתוב את העמוד של "עשרת בני המן" בגודל אותיות זהה לשאר המגילה. לדעות אחרות יש לכתוב את עשרת בני המן בעמוד שלם ובאותיות גדולות. בדורנו התחילו מהדרין ואנשי מעשה לכתוב את כל המגילה רק ב-11 שורות, כדי לצאת ידי כל הדעות. מגילות אלו יקרות יותר שכן יש בהן יותר עמודים מהמגילות הרגילות.
14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חלק מהאותיות מעט דהויות. נתונה בנרתיק פח.