Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 218:

"יושפע עליהם ברכה והצלחה ויתברכו בברכת טוב למלאות משאלות לבם כחפצם". ספר תהלים - דגלי הודיה והמצוה - ספר סגולה.

Продан за: $850
Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

"יושפע עליהם ברכה והצלחה ויתברכו בברכת טוב למלאות משאלות לבם כחפצם". ספר תהלים - דגלי הודיה והמצוה - ספר סגולה.
ספר תהלים, עם ספר דגלי הודיה והמצוה, ועם ספר ממתקי יהודה על תרי"ג מצוות, מאת רבי יהודה יודל לנדא מעיה"ק ירושלים. [יוזפוף, תרל"ה 1875].

הסכמות רבות מחכמי האשכנזים והספרדים בארץ ישראל, טורקיה ופולין. ביניהם הסכמה מהאדמו"ר רבי דוד מטאלנא המברך את הקונים כי "יושפע עליהם ברכה והצלחה ויתברכו בברכת טוב למלאות משאלות לבם כחפצם בכ"י", והסכמת האדמו"ר רבי אברהם המגיד מטריסק המברך את הקונים כי "זכות התורה תגן עליהם ויתברכו בברכה המשולשת בבני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחא". הלכות רבות ומנהגים מגדולי החסידות.

[10] עמ', ג-יג דף, רלג דף (ללא סדר המעמדות). דף השער הראשון חסר. 21.5 ס"מ.

מצב; טוב-בינוני. כתמים ובלאי, בעיקר בדפים הראשונים. קרעים מודבקים בנייר בדף השער ובדפים הראשונים שאחריו, עם פגיעה בטקסט. סימני עש בדפים הראשונים. נייר יבש. כריכה ישנה בלויה ופגומה.