Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 219:

ספר סגולה! רזיאל המלאך. כלכתה. הודו. תר"ה - 1845.

Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

ספר סגולה! רזיאל המלאך. כלכתה. הודו. תר"ה - 1845.

ספר רזיאל המלאך דפוס כלכתה הודו תר"ה - 1845. בשער הספר שלפנינו: "סגולה מועלה לראות בני בנים חכמים ונבונים, ולהצלחה ולברכה, ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו, וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו, למי שהספ'[ר] הקדוש הנכבד והנורא אתו, גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתיו ובחליתו, ובעת צרתו יהיה לו תשועה מהרה. וזה יעידו ויגידו כל בני תורה. עם איורים קבליים טבלאות ושפת מלאכים.

בדף הפורזץ הקדמי - נכתב בכת"י "שם זה יכתוב אותו בטבילה וטהרה" ומתחת שמות קדושים.


הספר מפורסם כסגולה ושמירה מעצם החזקתו בבית, (מתוך ההוצאה במהדורה הראשונה), "ולכל בית ישראל היא סגולה מועילה / לראות בני בנים /חכמים ונבונים/ ולהצלחה ולברכה / ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו / וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו / למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו /גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו/ ובחליו ובעת צרתו יהיה לו תשועה במהרה/ וזה יעידו ויגידו כל בני תורה.

ספר רזיאל או "רזיאל המלאך" הוא ספר קבלה עיונית ומעשית, שמיוחס לאדם הראשון, או שמסר רזיאל המלאך לאדם הראשון, והוא מסרו לנח ולשם ולאברהם וכו' למשה וכו', עד שעמד שלמה המלך ונגלה לו ספר הרזים. והרבה ספרים נמסרו בידו, וזה נמצא יקר ונכבד מכולם (עי' דפוס אמשטרדם דף ל"ד ע"א), וייחסו אותו לאדם הראשון, מפני שאמרו בגמרא לדידי חזי לי ספרא דאדה"ר (ב"מ פ"ה), ספר הזה היה ידוע להראב"ע, והוא הזכירו בספר שמות (יד, יט).


נדיר ביותר!


קלד ד'.


חלק מהדפים נדפסו על נייר כחלחל. מצב; בינוני-טוב. כריכה בלויה ומנותקת, כתמים, נקבי עש בכריכה ובשולי דפי הספר.