Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 238:

ישמח משה על התורה מהאדמו"ר רבי משה טייטלבוים מאויהעל.

Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

ישמח משה על התורה מהאדמו"ר רבי משה טייטלבוים מאויהעל.

ספר ישמח משה. ביאורים על חמשה חומשי תורה, מהאדמו"ר רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל.

שני כרכים, ברלין תרפ"ח 1928.

[4] רג, [2], [3], קנד, ד', מה ע', [2] ד'. 27 ס"מ.

מצב; כללי טוב מאוד, כתמים, כרכות מקוריות חצי עור, עם בלאי.

שמו של ספר זה, הפך לשמו הידוע של מחברו: הגאון הקדוש רבינו משה טייטלבוים אב"ד אוהעל ראש השושלת המפוארה של חסידות סיגט-סאטמר (תקי"ט-תר"א). נולד בפולין ובצעירותו זכה לחסות בבית מדרשו של הגר"א בווילנא. כיהן ברבנות בשיניווא ובאוהעל, ועמד בקשרי תשובות הלכתיות עם גדולי הרבנים בדורו (החתם סופר ועוד). בגיל מבוגר התקרב לחסידות (לאחר שלקח כחתן לבתו את רבי אריה ליב בעל "ארי' דבי עילאי", שנסע עמו ללובלין), והיה מתלמידי ה"חוזה מלובלין" וה"אוהב ישראל" מאפטא.

בשנת תקס"ח, נבחר לרב באוהעל, ומאז הפיץ את החסידות בארצות הונגריה. התפרסם בדורו לאדמו"ר ופועל-ישועות, ועסק הרבה בנתינת קמיעות. מספריו: שו"ת "השיב משה" בהלכה, "ישמח משה" ו"תפלה למשה". צאצאיו הם האדמו"רים הקדושים מסיגעט ומסאטמר ועוד שושלות חסידיות חשובות.
נכדו חביבו ה'ייטב לב' ערך את ספריו, ונכדו רבי משה דוד טייטלבוים מספר בהקדמתו לישמח משה מהדורה שלישית, שזקנו הייטב לב סיפר לו שפעם בעת עריכת הכתבים חשב לשנות קצת סדר הדברים, כדי שיהיו מובנים יותר, ואז נפלה עליו תרדמה ונראתה לו דמות דיוקנו של זקנו הקדוש בעל 'ישמח משה', ואמר לו "בני ראה אם הלולב עומד כך דרך גדולו הנהו לולב הראוי לברכה, ואם מהפכים אותו עם העלים למטה הרי הוא כמטאטא לטאטא את הבית, והמשכיל יבין, שכל דבריו בספרו הקדוש נכתבו במדה במשקל ובמשורה. כמו כן נדפסו בספר דברים רבים שנתגלו לבעל 'ישמח משה' בחזיון לילה, ראה רשימת המקורות בספר הגאון הקדוש בעל 'ישמח משה' פרק י"א.