Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 220:

ספר סגולה נפלא! "ועיניכם תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים ...

Продан за: $2 600
Стартовая цена:
$ 10
Эстимейт:
$15 000 - $20 000
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги: Книги

ספר סגולה נפלא! "ועיניכם תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים, בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם".

תולדות שמשון - על מסכת אבות, מאת רבי שמשון חיים נחמני. ליוורנו, תקכ"ו. מהדורה יחידה. ספר סגולה לזרע של קיימא, לחיים טובים ולפרנסה טובה "בני חיי ומזוני". נדיר ביותר!

המחבר, רבי שמשון חיים נחמני - (תס"ו - תקל"ט), מחכמי ומקובלי איטליה. הרביץ תורה במודנה ומנטובה כמו כן כיהן כרב בסיינה וברג'ו אמיליה, העמיד תלמידים רבים ששימשו כרבנים בכמה מקהילות איטליה, ביניהם אחיינו רבי דוד זכות חיבר גם את ספר זרע שמשון, דרשות על התורה ועל חמש מגילות. החיד"א כותב - "שמעתי שהוא היה בקי בקבלה מעשית וציווה לגנוז כל ספריו בקברו". (שם הגדולים, מערכת ספרים, אות מו).

בנו היחיד נפטר בחייו, וכדי להותיר שם אחריו, הדפיס בחייו שניים מספריו. הוא הבטיח שמי שילמד בספריו, יזכה לברכות וישועות מופלגות: "ועיניכם תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים, בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם".

בעקבות כך בשנים האחרונות, הספר שלפנינו נדפס במהדורות חוזרות כסגולה להיוושע בעניינים שונים. כמו כן אף נדפס במהדורה מנוקדת.

במקור: 3, 120, 6 ד' , לפנינו [3] ג - סה, (חסר סו, סז, סח), סט - קכ, [6]. 23 ס"מ.

מצב; בינוני - גרוע, ללא כריכה, שער בצילום, חסר מעט דפים בתחילה וסוף הספר. דפים במצב גרוע מחמת פגעי עש רבים. דפים מנותקים.