Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 8:

תעודה בדפוס הכוללת בצידה האחד חוות דעת הרב הגאון ר׳ וועלוועלע מרגליות,

אודות כשרותה של  ...


Стартовая цена:
$ 30
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

תעודה בדפוס הכוללת בצידה האחד חוות דעת הרב הגאון ר׳ וועלוועלע מרגליות,

אודות כשרותה של  ה״פירמה״  סיימאן-ווייל מצה מסינסינטי. ניו יורק וברוקלין.

בגב התעודה מופיעה רשימה של ״ צרכי פסח במחירים סיטוניים ״ כשר לפסח בהכשר הרבנים, הרב הגאון ר׳ דניאל שפירא, רב דברוקלין והרב הגאון ר׳ אברהם באס״. 

רישמת המצרכים מופיעה בסמוך לאיורים של המוצרים כפי שנמכרים באריזתם, לצד שם המוצר תיאור נפלא ברוח התקופה.

״ סוכר - טחון, חתיכות ועב (היטעל)״.

״ קאפע - קלויה בכל יום מחדש״.

״ תה ושינגטון, המצטיין בטעמו וכשרותו״.

״ דבש - נופת צופים, מן המובחר״.

״ שזיפים - של השתא, משופרי דשופרי״. 

בחלק התחתון מופיעות הודעות ופרסומות, ביניהן:

״ לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, קנו את בגדיכם מאת סוחר הבגדים יעקב גאלדשטיין״. 

התעודה עם קרעים, מצורף צילום.

מידות: 28x20 ס״מ