Аукцион 20
15.3.20
מבוא קציעה 1 ירושלים., Израиль

שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!


כל המכירה ללא מחירי מינימום!!!


עקב המצב השורר בארץ ובעולם בעקבות וירוס הקורונה רח״ל, הוספנו קמעות לרפואה, סגולות לשמירה, וספרי סגולה, מכל חולי וממגיפה, ויה״ר שיקוים בנו ״מנע מגיפה מנחלתיך״. 


עותק הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, קמיע מידיו הקדושות של רבי ישעיל'ה קרעסטירער, אוטוגרף החיד"א, הבן איש חי, ספר צירופי שמות בכתב יד הרב יצחק כדורי, תניא שחולק מידי הרבי מליובאוויטש, מכתב בכתב יד החזון אי"ש, מכתב בכתב יד הרה"ק רבי איציק'ל געווירצמאן, וחתנו רבי יענקל'ה לייזר.

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

אפי רברבי - פיורדא תפ"ו - חתימות והגהות עתיקות וחשובות, מזמן ההדפסה.


Стартовая цена:
$ 10
Эстимейт:
$500 - $800
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги: Книги

אפי רברבי - פיורדא תפ"ו - חתימות והגהות עתיקות וחשובות, מזמן ההדפסה.

אפי רברבי - פירוש על שולחן ערוך 'אבן העזר', פיורדא, תפ"ו (1726), בדפוס שמואל בונפיט. 


עם שער בתחריט עץ מרשים ביותר, עם דמויותיהם של משה רבינו ואהרן הכהן.

עם חתימה עתיקה מתקופת ההדפסה – [חתוכה בחלקה] מספר הגהות עתיקות חשובות ביותר! בכתב יד אשכנזי. ההגהות לא נתבררו כל הצורך!

[2], קצב דף. 35 ס"מ. 

מצב; כללי טוב מאוד, הדבקה ב-2 דפים ראשונים,   דפים עבים, כתמים.